SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Jakość jest podstawowym kryterium działań podejmowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy wykonywaniu obowiązków ustawowych.

 

 

Założeniem  realizowanym przez PPIS w Aleksandrowie Kuj. jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa na terenie powiatu aleksandrowskiego poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń, prowadzenie nadzoru i kontroli służących zapobieganiu wszelkim zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym, zachowaniu i umocnieniu zdrowia zbiorowości oraz kształtowaniu w tym zakresie odpowiednich postaw i zachowań.

 

            Celem działania jest:

 

 

Realizując wymagania wynikające z regulacji prawnych i normalizacyjnych Unii Europejskiej  wdrożono w PSSE w Aleksandrowie Kuj. system zarządzania jakością:

-  wg PN-EN ISO:IEC 17020 „Ogólne kryteria działania różnych rodzajów jednostek inspekcyjnych”

- wg PN-EN ISO:IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorujących”

z uwzględnieniem dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji

 

Potwierdzeniem  spełnienia wymagań normy w  zakresie funkcjonowania Laboratorium jest  Ceryfikat Akredytacyjny Polskiego Centrum Akredytacji AB766(uzyskany w  2006r.)

 

 

 

System zarządzania jakością  w PSSE to:

struktura organizacyjna, rozłożenie odpowiedzialności, procedury ,        procesy i zasoby umożliwiające właściwe  zarządzanie jakością.

 

Personel PSSE wykonuje swoje zadania poprzez:

 

Polityka jakości realizowana jest przez personel PSSE, który zna i rozumie dokumenty opisujące System Zarządzania Jakością i stosuje je w praktyce oraz jest świadomy istoty i ważności swoich działań w osiąganiu celów jakościowych.

 

Dyrekcja PSSE w Aleksandrowie Kuj. zobowiązuje się do zachowania zgodności z w/w normami, ciągłego doskonalenia wdrożonego systemu i jego skuteczności, wypełniania wszelkich zobowiązań wynikających z wymagań akredytacyjnych PCA  oraz zapewnienia zasobów niezbędnych dla realizacji celów jakościowych.

wytworzył: Hanna Marczewska-Fiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana: 25.05.2015