STATUS PRAWNY

Podstawą funkcjonowania Stacji są:

- ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej tekst jednolity (Dz. U. z 2011 Nr 212, poz 1263  z późniejszymi zmianami),

- ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej tj z 7 grudnia2012 (DZ.U z 2013  poz 217 z póź.zm.)

- ustawa z 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych t.j z dnia 21 czerwca 2013  (Dz.U  z 2013  poz 885 z późn. zm. ).

 

PSSE działa na podstawie:

l Statutu nadanego zarządzeniem nr 372/2011 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29.11.2011r. w sprawie nadania statutu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim  zmienionego zarządzeniem nr 374/2012 z dnia 11.12.2012

l Regulaminu organizacyjnego określającego szczegółową organizację a w szczególności nazwy i zakresy działania komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk.

 

PSSE jest jednostką budżetową będącą podmiotem leczniczym finansowanym z budżetu państwa.

 

Odpowiedzialność  finansową i prawną za działalność Stacji ponosi Dyrektor Stacji.

 

Uprawnienia  podmiotu  tworzącego w  stosunku  do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w  Aleksandrowie Kujawskim poosiada  Wojewoda  Kujawsko-Pomorski

 

 

Powiatowa  Stacja  Sanitarno-epidemiologiczna  w  Aleksandrowie Kujawskim  jest  podmiotem  leczniczym wpisanym  do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicą  prowadzonym  przez  Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego pod  numerem  księgi rejestrowej 000000023988

 

 

 

 

wytworzył: Hanna Marczewska-Fiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński, Małgorzata Gorzel

ostatnia zmiana:25.05.2015