REGULAMIN

 

                                                            

 

Regulamin Organizacyjny

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

w Aleksandrowie Kujawskim

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Przepisy ogólne

 

 

§ 1

 

 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim zwany dalej Regulaminem określa organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i osób na samodzielnych stanowiskach pracy w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, zwanej dalej Powiatową Stacją.
 2. Schemat organizacyjny Powiatowej Stacji stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

 

 

Rozdział 2

 

Sposób kierowania Powiatową Stacją

 

§ 2

 

 1. Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim będący Dyrektorem Powiatowej Stacji, zwany dalej Dyrektorem.
 2. W czasie nieobecności Dyrektora, działalnością Powiatowej Stacji kieruje Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim lub upoważniony przez Dyrektora pracownik.

 

§ 3

 

 1. Pracą komórek organizacyjnych kierują ich kierownicy
 2. Kierownicy komórek organizacyjnych oraz pracownicy zajmujący samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.
 3. W czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej jej pracą kieruje pracownik wyznaczony przez kierownika tej komórki.
 4. W oddziałach i sekcjach mogą być powoływane zespoły realizacyjne, których pracę koordynują pracownicy wyznaczeni przez kierownika komórki organizacyjnej.
 5. W Powiatowej Stacji funkcjonuje system zarządzania jakością opisany w procedurach ogólnych oraz księgach jakości, którym mogą być objęte poszczególne komórki organizacyjne (wyznaczone przez Dyrektora).
 6. Nadzór nad jakością pracy komórek organizacyjnych objętych systemem zarządzania jakością sprawuje pełnomocnik wyznaczony przez Dyrektora jako  specjalista ds. systemu jakości.  Do jego zadań należy:

a)     nadzór nad realizacją polityki jakości Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

b)    zarządzanie systemem jakości w Powiatowej Stacji,

c)     nadzór nad dokumentacją systemu jakości,

d)    planowanie i realizacja auditów wewnętrznych,

e)     uruchamianie działań korygujących po auditach,

f)     planowanie i prowadzenie szkoleń wewnętrznych w zakresie systemu jakości.

Funkcje kierowników ds. jakości oraz kierowników ds. technicznych sprawują w systemie zarządzania jakością pracownicy wyznaczeni przez Dyrektora.

 1. Dyrektor może powołać do realizacji zadań bieżących i problemowych zespoły realizacyjne składające się z pracowników różnych komórek organizacyjnych i wyznaczyć koordynatora ich pracy.
 2. Do realizacji szczególnie istotnych zagadnień problemowych Dyrektor może wyznaczyć swych pełnomocników lub koordynatorów.

 

§ 4

 

 1. Główny Księgowy nadzoruje działalność ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji.

 

§ 5

 

 1. Dyrektor wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.
 2. W sprawach pracowniczych i socjalnych Dyrektor działa w porozumieniu z organizacjami związkowymi, w granicach określonych obowiązującymi przepisami.
 3. Dyrektor zatwierdza harmonogramy szkoleń pracowników.

 

 

§ 6

 

 1. Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej, określonej w statucie, polegającą między innymi na świadczeniu usług.(wykonywanie badań fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody, przeprowadzanie szkoleń) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

Organizacja wewnętrzna Powiatowej Stacji

 

§ 7

 

 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą jako jej komórki organizacyjne następujące oddziały i samodzielne stanowiska pracy:

1)     Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

2)     Oddział Laboratoryjny,

3)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

4)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy,

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy -  Radca Prawny,

 1. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych oraz osób na samodzielnych stanowiskach pracy należy w szczególności:

1)     planowanie zadań i sporządzanie okresowych sprawozdań z ich realizacji,

2)     realizowanie zadań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

3)     gromadzenie informacji oraz opracowywanie ocen, analiz, opinii i innych dokumentów w zakresie działania komórki,

4)     stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie pracowników, szkolenia wewnętrzne, udział w szkoleniach i kursach centralnie organizowanych oraz w szkoleniach dla pracowników stacji powiatowych,

5)     rozpatrywanie oraz załatwianie skarg i wniosków,

6)     aktualizowanie zbioru przepisów prawnych oraz bieżąca analiza zmian obowiązującego prawa,

7)     ścisła współpraca oraz wymiana informacji pomiędzy wszystkimi komórkami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej,

8)     doskonalenie systemu zarządzania jakością,

9)     realizowanie wniosków pokontrolnych organów kontroli państwowej oraz wniosków wynikających z działalności kontrolnej Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Rozdział 4

 

Zadania poszczególnych komórek organizacyjnych

i osób na samodzielnych stanowiskach

 

§ 8

 

 1. Zadaniem Oddziału Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego jest prowadzenie nadzoru sanitarnego w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed wpływem czynników szkodliwych i uciążliwych oraz zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych, zawodowych i powodowanych warunkami środowiska.

 

 

 

 

1)     Zadaniem sekcji nadzoru przeciwepidemicznego jest:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

a)     prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych,

b)    sprawowanie nadzoru przeciwepidemicznego na obszarze działania poprzez: rejestrację chorób zakaźnych i pasożytniczych, analizę sytuacji epidemiologicznej, wdrożenie odpowiedniego postępowania przeciwepidemicznego, opracowywanie ognisk epidemicznych i przypadków chorób szczególnie niebezpiecznych, opracowywanie decyzji,

c)     uczestnictwo w likwidacji skutków ataku bioterrorystycznego lub innych zdarzeń kryzysowych,

d)    sprawowanie nadzoru nad sterylizacją, dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją,

e)     sprawowanie nadzoru nad szczepieniami ochronnymi,

f)     prowadzenie właściwej gospodarki preparatami szczepionkowymi, planowanie zaopatrzenia i zaopatrywanie świadczeniodawców wykonujących szczepienia ochronne w preparaty szczepionkowe,

g)    współpraca z innymi pionami organizacyjnymi Powiatowej Stacji w zakresie działalności przeciwepidemicznej,   

h)     obsługa krajowego systemu nadzoru epidemicznego i kontroli chorób zakaźnych,

i)      realizowanie programów profilaktycznych wybranych chorób zakaźnych przewidzianych do eliminacji (poliomielitis, odra, różyczka),

j)      prowadzenie nadzoru nad grypą w ramach systemu Sentinel,

k)     współpraca z innymi jednostkami w zakresie ochrony zdrowia ludzi i prowadzenie działań przeciwepidemicznych,

 

2)     Zadaniem sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku jest:

a)     realizacja zadań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu żywności,

b)     opracowywanie zbiorczych analiz w zakresie higieny produkcji i obrotu żywnością,

c)     ocena jakości próbek żywności krajowej i importowanej,

d)    wykonywanie zadań wynikających z porozumień zawartych między Państwową Inspekcją Sanitarną, Inspekcją Weterynaryjną i innymi inspekcjami,

e)     realizacja działań nałożonych przez system wczesnego ostrzegania o produktach niebezpiecznych z uwzględnieniem oceny ryzyka dla zdrowia tych produktów oraz koordynowanie innych zadań w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywności wytyczonych przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,

f)     gromadzenie danych statystycznych oraz opracowywanie ocen, analiz i innych dokumentów w zakresie nadzoru nad żywnością i żywieniem na terenie działania Powiatowej Stacji,

g)    promowanie  zdrowia w dziedzinie higieny żywności i żywienia w kontrolowanych obiektach,

 

3)     Zadaniem sekcji nadzoru nad obiektami komunalnymi jest:

a)       sprawowanie nadzoru sanitarnego nad obiektami i urządzeniami użyteczności publicznej oraz środkami transportu osobowego, zgodnie z potrzebami, warunkami lokalnymi oraz stanem sanitarnym obiektów i środowiska,

b)       nadzór nad placówkami ochrony zdrowia,

c)       prowadzenie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem sezonu wczasowo-turystycznego,

d)       nadzór nad stanem sanitarnym i jakością wód w basenach i kąpieliskach,

e)       prowadzenie monitoringu wody przeznaczonej do spożycia w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń wodnych oraz dokonywanie ocen jakości w aspekcie ryzyka zdrowotnego jej konsumentów,

f)        pobór próbek wody przeznaczonej do spożycia, z kąpielisk i basenów do badań laboratoryjnych, 

g)       nadzór sanitarny nad prawidłowym postępowaniem ze zwłokami i szczątkami ludzkimi,

h)       nadzór nad zakładami, obiektami i urządzeniami stanowiącymi potencjalne źródło zanieczyszczenia wody i gleby,

i)         nadzór nad terenami wymagającymi ochrony sanitarnej,

j)        analiza wyników badań, kontroli i innych materiałów, opracowywanie ocen, opinii, wystąpień i informacji w zakresie nadzoru nad obiektami komunalnymi,

 

4)     Zadania realizowane przez stanowisko ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego obejmują:

a)     uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

b)    uzgadnianie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu nowych inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie wymogów higieniczno-zdrowotnych i ich modernizacji,

c)     uzgadnianie dokumentacji projektowej pod kątem wymagań higieniczno-zdrowotnych dotyczących budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

d)    wydawanie opinii dotyczących zakresu raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

e)     uczestniczenie w dopuszczaniu do użytku obiektów budowlanych,

f)     przeprowadzanie wizji lokalnych w terenie przed zaopiniowaniem warunków zabudowy inwestycji mogących oddziaływać na środowisko,

g)    kontrolowanie obiektów budowlanych będących w trakcie realizacji inwestycji,

h)     nadzór nad pracą rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych realizowanych w ramach przeprowadzanych kontroli obiektów,

i)      wydawanie opinii o zgodności przedsięwzięć i inwestycji z warunkami sanitarnymi określonymi w przepisach Unii Europejskiej, których realizacja jest wspomagana przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej,

 

5)     Zadania realizowane przez stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży  obejmują:

a)     prowadzenie bezpośredniego nadzoru sanitarnego w zakresie higieny procesu nauczania i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

b)    sporządzanie ocen, analiz i informacji o warunkach zdrowotnych w placówkach oświatowo-wychowawczych, szkołach i ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży,

c)     uczestnictwo w pracach problemowych w dziedzinie higieny procesów nauczania i wychowania realizowanych na zasadzie działań wytyczonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego,

 

6)     Zadania realizowane przez stanowisko ds. prewencji chorób zawodowych obejmują:

a) nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń dla zdrowia pracowników w celu identyfikacji i usuwania tych zagrożeń oraz prawidłowości interpretacji i przestrzegania przez pracodawców obowiązujących w zakresie higieny pracy przepisów prawnych,

b)prowadzenie postępowania wyjaśniającego i dokumentacji w sprawie chorób zawodowych oraz naruszenia wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakładach pracy,

c) nadzór nad gospodarką substancjami i preparatami niebezpiecznymi oraz substancjami uznanymi za prekursory do produkcji narkotyków grupy II,

d)dokonywanie ocen i analiz w zakresie zapobiegania, zwalczania chorób zawodowych i poprawy warunków pracy,

e) sporządzanie opracowań dotyczących oceny stanu higieniczno-sanitarnego zakładów pracy,

f)   udzielanie porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych oraz biologicznych na zdrowie pracowników,

g)kontrola aktualności zaświadczeń o zdolności do pracy zatrudnionych pracowników w dokumentacji pracodawców,

h) prowadzenie ewidencji zakładów pracy, w których wymagany jest nadzór nad warunkami środowiska pracy,

i)     ocena narażenia zawodowego na substancje rakotwórcze w środowisku pracy oraz nadzór nad stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,

j)     promowanie zdrowia w zakładach pracy,

k) udział w akcjach ratowniczych wynikających z sytuacji awaryjnych połączonych ze skażeniem środowiska – współpraca z innymi służbami.

 

 1. Do zadań Oddziału Laboratoryjnego należy wykonywanie badań laboratoryjnych  w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji zadań Powiatowej Stacji, a w szczególności badań:

1) fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody do spożycia,

2)     fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody z basenów i kąpielisk,

 

 1. Szczegółowy zakres działania Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego obejmuje:

1)     Prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy:

a.    opracowywanie obowiązującej sprawozdawczości i przekazywanie danych do jednostki nadrzędnej,

b.    prowadzenie spraw związanych z wykorzystaniem Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,

c.    kontrolowanie porządku i dyscypliny pracy oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,

d.    prowadzenie kasy Powiatowej Stacji,

e.    współdziałanie z Głównym Księgowym w zakresie wykorzystania funduszu wynagrodzeń,

f.     pobieranie, wydawanie oraz rozliczanie bloczków mandatów,

g.    prowadzenie spraw dotyczących organizacji i struktury stacji.

2)     Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej i ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:

a.    rozliczanie kosztów delegacji służbowych,

b.    ewidencja i egzekwowanie dochodów.

3)     Organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb Powiatowej Stacji i jej komórek organizacyjnych:

a.    obsługa kancelaryjna i prowadzenie składnicy akt,

b.    obsługa poczty elektronicznej i centrali telefonicznej,

c.    zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw i remontów zarówno sprzętu, jak i aparatury medycznej,

d.    zaopatrywanie komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji w materiały, media, aparaturę i sprzęt niezbędny do wykonywania zadań,

e.    zaopatrywanie pracowników w niezbędną odzież ochronną i roboczą,

f.     dokonywanie zakupów towarów i usług zgodnie z procedurami wynikającymi z prawa zamówień publicznych,

g.    utrzymanie pomieszczeń Powiatowej Stacji i jej otoczenia w należytej czystości i porządku,

h.    zapewnienie obsługi transportowej.

4)     Udzielanie komórkom organizacyjnym pomocy w zakresie wdrażania i funkcjonowania techniki i systemów informatycznych:

a.    usuwanie drobnych usterek i awarii sprzętu informatycznego,

b.    nadzór nad pracą sieci informatycznej,

c.    nadzór nad dostępem do sieci internetowej, obsługa strony internetowej oraz biuletynu informacji publicznej.

5)     Przeprowadzanie kontroli warunków pracy, przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia przeciw-pożarowego Powiatowej Stacji:

a.    informowanie Dyrektora o stwierdzonych zagrożeniach oraz przedstawianie wniosków zmierzających do ich likwidacji,

b.    opracowywanie instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy,

c.    wstępny instruktaż i szkolenia z zakresu bhp/ppoż. dla nowo zatrudnianych pracowników,

d.    prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

e.    udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe,

f.     współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz ze społeczną inspekcją pracy i zakładową organizacją związkową w zakresie poprawy warunków bhp,

g.    przestrzeganie terminowej kontroli i konserwacji sprzętu gaśniczego.

6)     Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań obronnych Powiatowej Stacji:

a.    opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej,

b.    prowadzenie spraw osobowych w zakresie przewidzianym planem OC,

c.    nadzór nad gromadzeniem, przechowywaniem, konserwacją i rotacją sprzętu i materiałów OC,

d.    planowanie i organizowanie szkoleń w zakresie OC,

e.    prawidłowa konserwacja i eksploatacja urządzeń i aparatury,

7)     Współpraca z mediami:

a.    reprezentacja Powiatowej Stacji w kontaktach z mediami,

b.    korelacja i koordynacja współpracy komórek Powiatowej Stacji w zakresie kontaktów z mediami,

c.    monitorowanie wydawnictw prasowych i reagowanie na krytykę prasową,

d.    opracowywanie notatek i komunikatów prasowych,

e.    inspirowanie środków masowego przekazu do działań mających na celu promocję zdrowia.

 1. Do zadań Stanowiska ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy inicjowanie, organizowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w dziedzinie zdrowia publicznego w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych sprzyjających realizacji zdrowego stylu życia  społeczeństwa. W szczególności:

1)     inicjuje i wytycza kierunki przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,

2)     popularyzuje zasady higieny i racjonalnego żywienia, metody zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy

3)     kształtuje odpowiednie postawy i zachowania prozdrowotne,

4)     pobudza aktywność społeczną do działań na rzecz własnego zdrowia,

5)     określa kierunki tematyczne,

6)     promuje i wdraża programy prozdrowotne,

7)     monitoruje przedsięwzięcia prozdrowotne,

8)     poszukuje partnerów i sprzymierzeńców do realizacji swych działań (zadań),

9)     wspiera różne jednostki, instytucje, organizacje we wdrażaniu i realizacji programów oraz innych przedsięwzięć prozdrowotnych,

10)  udziela porad i informacji w zakresie zapobiegania i eliminowania negatywnego wpływu różnych czynników i zjawisk na zdrowie ludzi,

 

 1. Zadaniem Głównego Księgowego jest merytoryczny nadzór nad działalnością ekonomiczną i finansową Powiatowej Stacji oraz w szczególności:

1)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

2)     sporządzanie list płac oraz innych należności pracowniczych – rozliczanie należnych podatków zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3)     prowadzenie spraw w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz obliczanie związanych z tym należności,

4)     nadzór nad kasą Powiatowej Stacji,

5)     planowanie i wykonanie budżetu Powiatowej Stacji,

6)     wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

7)     dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

8)     dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

 1. Do zadań Radcy Prawnego należy:

1)     udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

2)     informowanie Dyrektora oraz kierowników komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji o zmianach w obowiązującym stanie prawnym oraz interpretowanie przepisów i prowadzenie szkoleń w tym zakresie,

3)     informowanie Dyrektora o uchybieniach w działalności Powiatowej Stacji w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień,

4)     nadzór prawny nad egzekucją należności Powiatowej Stacji,

5)     opiniowanie zarządzeń Dyrektora,

6)     opiniowanie umów z zakresu prawa cywilnego, rozwiązywania umów o pracę oraz umarzania i rozkładania na raty wierzytelności Powiatowej Stacji,

7)     opracowywanie pozwów, pism procesowych oraz apelacji i innych środków zaskarżania,

8)     występowanie w charakterze pełnomocnika Powiatowej Stacji w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,

9)     kompletowanie zbioru przepisów prawnych i podręcznej biblioteki fachowej.

 

 

§ 9

            Strukturę komórek organizacyjnych Powiatowej Stacji tworzą następujące oddziały, sekcje, laboratoria i samodzielne stanowiska:

 1. Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego:

1)     Sekcja nadzoru przeciwepidemicznego,

2)     Sekcja higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku,

3)     Sekcja nadzoru nad obiektami komunalnymi,

4)     Stanowisko ds. zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,

5)     Stanowisko ds. higieny dzieci i młodzieży,

6)     Stanowisko ds. prewencji chorób zawodowych.

 1. Oddział Laboratoryjny:

1)     Laboratorium badania środowiska komunalnego,

 1. Oddział Ekonomiczny i Administracyjny.
 2. Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia.
 3. Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.
 4. Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny.

 

§ 10

 

 

N

L

EA

OZ

GK

PR

 

 

 

 

EP

HK

NZ

HD

HP

 

 

 

BP

OC

KM

J

SP

AG

IF

ZP

AZ

IN

 

PIS

 

 1.    Komórki organizacyjne wchodzące w skład Powiatowej Stacji używają do znakowania pism niżej wymienionych symboli:

1)     Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

2)      Oddział Laboratoryjny,

3)     Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

4)     Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

5)     Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy

6)     Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny

 

 1. Po symbolach wymienionych w ust. 1 pkt. 1, 2 dodaje się dodatkowy symbol określający rodzaj sprawy z zakresu działalności merytorycznej komórki organizacyjnej:

1)     Nadzoru Przeciwepidemicznego,

2)     Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

3)     Badania Środowiska Komunalnego i Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi,

4)     Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego,

5)     Higieny Dzieci i Młodzieży,

6)     Prewencji Chorób Zawodowych.

 1. Symbol wymieniony w ust. 1 oddziela się od symboli wymienionych w ust. 2 znakiem kropki.
 2. Do znakowania spraw z zakresu wymienionego w pkt. od 1 do 10 stosuje się symbole:

1)     Sprawy bhp i ppoż.,

2)     Sprawy dotyczące obrony cywilnej,

3)     Sprawy dotyczące kontaktu z mediami,

4)     System Zarządzania Jakością,

5)     Sprawy pracownicze,

6)     Sprawy administracyjno-gospodarcze

7)     Sprawy dotyczące systemów informatycznych.

8)     Sprawy dotyczące zamówień publicznych i zaopatrzenia     

9)     Sprawy dotyczące archiwizacji akt

10)  Sprawy dotyczące ochrony informacji niejawnych                                                                         

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Dyrektor używa symbolu.

 

 

 

§ 11

 

 1. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pracowników wymienionych w § 3 ust. 2, § 4 oraz Radcy Prawnego ustala Dyrektor.
 2. Szczegółowe prawa i obowiązki Głównego Księgowego i Radcy Prawnego określają odrębne przepisy.
 3. Zakres indywidualnych obowiązków i czynności pozostałych pracowników określają ich bezpośredni przełożeni.
 4. Zakresy  czynności dla pracowników działalności podstawowej przedstawia załącznik Nr 2  do Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

Radca Prawny                                                                            Dyrektor

                                                                                                       Powiatowej Stacji

………………………………                                           Sanitarno – Epidemiologicznej

                                                                                                     w Aleksandrowie Kuj.

 

                                                                                              ……………………………….

 

 

 

 

Aleksandrów Kuj., dnia .................................

 

 

Uzgodnienia:

 

 


 

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kuj.


........................................

 

 

 

Zatwierdzam:

Aleksandrów Kuj., dnia ....................

 

wytworzył: Hanna Marczewska-Fiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:25.05.2015