ORGANIZACJA

Struktura organizacyjna
Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Aleksandrowie Kujawskim.

 

Siedzibą Powiatowej Stacji jest miasto Aleksandrów Kujawski.

Obszarem działania jest powiat aleksandrowski.. 

Działalnością Powiatowej Stacji kieruje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w  Aleksandrowie Kujawskim, zwany dalej „Powiatowym Inspektorem” - jako organ rządowej administracji zespolonej w powiecie. Powiatowy Inspektor jest jednocześnie dyrektorem Powiatowej Stacji, reprezentuje ją na zewnątrz i wykonuje czynności pracodawcy wobec wszystkich pracowników Powiatowej Stacji.

 

             Powiatowa Stacja zapewnia obsługę Powiatowego Inspektora w zakresie realizacji jego zadań oraz realizacji podstawowych celów działalności Inspekcji Sanitarnej, do których należą:

1)      ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych;

2)      zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

3)      kształtowanie odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych

 

Cele, o których mowa w ust. 1, realizowane są w szczególności poprzez:

1)     nadzorowanie oraz egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

2)     prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub braku podstaw do jej stwierdzenia;

3)     prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

4)     sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska zakładów nauczania i wychowania oraz placówek wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży;

5)     nadzorowanie warunków higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz  miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji;

6)     nadzorowanie bezpieczeństwa żywności i żywienia, materiałów i wyrobów do kontaktów z żywnością i kosmetyków;

7)     prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

8)     wykonywanie badań laboratoryjnych i pomiarów środowiskowych;

9)     opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

10) działalność przeciwepidemiczną;

11) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno - sanitarnego;

12) wydawanie decyzji, wykonywanie innych czynności w  postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w  administracji;

13) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

14) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

15) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

16) sporządzanie sprawozdań zgodnie z „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”;

17) prowadzenie spraw administracyjnych, organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, pracowniczych.

 

 Powiatowa Stacja może prowadzić niewyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres działalności podstawowej określonej w statucie, polegającą m.in. na świadczeniu usług.

 

 Powiatowa Stacja działa w oparciu o:

1)     przedsiębiorstwo prowadzone pod nazwą Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
w którego skład wchodzą komórki organizacyjne oraz  samodzielne stanowisko pracy działalności leczniczej:

a)      Oddział Zapobiegawczego i Bieżącego Nadzoru Sanitarnego,

b)      Oddział Laboratoryjny,

c) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia

 

2)      komórka organizacyjna oraz samodzielne stanowiska pracy działalności pozamedycznej:

a)      Oddział Ekonomiczny i Administracyjny,

b)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Główny Księgowy,

c)      Samodzielne Stanowisko Pracy - Radca Prawny

.

   Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa Regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.

.

wytworzył: Hanna Marczewska -Fiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:25.05.2015