DZIAŁALNOŚĆ POZABUDŻETOWA

Na podstawie Ustawy z dnia 27  sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.  Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z  późn. zm. ) oraz art. 36 ust. 3b i 3c Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r., nr 212, poz. 1263 z późn. zmianami) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi nie wyodrębnioną organizacyjnie działalność wykraczającą poza zakres  działalności podstawowej określonej w statucie polegającą na świadczeniu usług zleconych, z  której przychody stanowią  dochody budżetu państwa.

W  ramach tej działalności Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Aleksandrowie Kujawskim wykonuje:

 

Badania  wody do spożycia,

 

Zakres  wykonywanych badań:

 

Badania fizyko-chemiczne

·         Mętność

·         Barwa

·         Smak

·         Zapach

·         pH

·         Przewodność właściwa

·         Stężenie jonów amonowych  (NH4+)

·         Stężenie azotynów  (NO2)

·         Stężenie azotanów (NO3)

·         Stężenie żelaza  (Fe)

·         Stężenie manganu   (Mn)

·         Chlorki  (Cl)

·         Twardość  (CaCO3)

·          

Badania mikrobiologiczne

·         Obecność i liczba bakterii grupy coli .

·         Obecność i i liczba bakterii Escherichia coli

·         Obecność i liczba  Enterokoków kałowych.

·         Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów  w  temp. 22 ± 2  oC

 

 

Badania  wody w basenie,

Zakres  wykonywanych badań:

·         Obecność i liczba bakterii grupy coli .

·         Obecność i i liczba bakterii Escherichia coli.

·         Obecność i ogólna liczba mikroorganizmów  w  temp. 36 ± 2º 

·         Obecność i liczba gronkowieców koagulazo dodatnich

 

Badania wody w  kąpielisku.

Zakres wykonywanych badań:

·          Obecność i i liczba bakterii Escherichia coli.

·         Obecność i liczba  Enterokoków kałowych.

 

 

wytworzył: Hanna Marczewska -Fiuk

wprowadził: Łukasz Mrówczyński

ostatnia zmiana:25.05.2015